MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR FOR HEMING TRENINGSSENTER

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved undertegnelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Heming treningssenter (heretter kalt senteret) driftes av Stiftelsen Gråkammen.

 

 1. 1.      RETTIGHETER OG PLIKTER

Heming treningssenter:

 • Vil foreta adgangskontroll, medlemmet plikter å registrere seg med wellness-nøkkel.
 • Skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og offentlige fridager.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor senterets kontroll. Medlemmet kan i slike tilfeller ikke kreve refusjon av medlemsavgift.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av, opphold på senteret med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Dette gjelder også tap av og skader på klær og personlige eiendeler.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.
 • På grunn av sikkerheten kan barn ikke oppholde seg i senteret, med mindre særskilt «Together-avtale» fra 14 år er inngått.
 • Senteret har nulltoleranse for doping og har inngått «Rent Senter»-avtale med Antidoping Norge.

Medlemmet:

 • Plikter å inngå medlemskap i Heming IL.
 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.
 • Må betale kr 150 (drop-in time) dersom personer som ikke er medlem av Heming treningssenter gis adgang til senteret.
 • Må, ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig avtalegirobeløp fra riktig konto.
 • Godtar at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person.
 • Forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Se fullstendig liste på rentsenter.no. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 • Er herved varslet om at alle fremtidige avtalegirotrekk utføres i henhold til avtalen med senteret v/ Stiftelsen Gråkammen.

 

 1. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder, dersom ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen. Se punkt om oppsigelse.

Aldersgrensen for senteret er 16 år, regnet fra det året man fyller 16 år. Personer mellom 16 og 18 år som ønsker å bli medlem trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding.

 

 1. BETALING AV MEDLEMSKAP OG AVTALEGIRO

Ved inngåelse av medlemskap betales treningsavgift for resten av inneværende måned og neste måned, samt kontingent til Heming IL og depositum for wellness-nøkkel. Depositumet returneres ved utløp av kontrakten og tilbakelevering av nøkkel. Det er medlemsprisgaranti i 12 måneder. Årlig prisjustering etter 12 måneder kan forekomme, i tilfelle med 30 dagers varsel. 

Avtalegiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Avtalegirofullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakten tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Det er medlemmets ansvar å sørge for at avtalegiroen er aktiv. I motsatt fall vil medlemmet motta en faktura med et fakturagebyr.

 

 1. PROSEDYRE VED MANGLENDE BETALING

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato kan kravet bli oversendt tredjepart for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i inkassoloven vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan Heming sperre adgang til senteret.

 

 1. FRYS
 • En kontrakt kan fryses dersom et av følgende vilkår oppfylles:
  Sykdom av minst en måneds varighet, som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene. Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene. Utstasjonering i jobb/studier/militærtjeneste som er dokumentert.
 • Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Frys må søkes innen den første i den måneden det gjelder. Fryseperioden er minimum en måned og maksimum tolv måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum tolv betalende måneder. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra senteret. Ved innvilget frys av medlemskontrakt kan et administrasjonsgebyr ilegges.

 

 1. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er sendt per e-post til treningssenter@heming.no. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på tolv måneder, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den ellevte måneden.

Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute enten dersom medlemmet flytter lenger enn 5 km fra senteret, eller medlemmet av medisinske grunner (dokumentert av lege) ikke lenger kan benytte seg av treningstilbudet. Heming treningssenter forbeholder seg retten til å si opp kontrakten dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på senterets interne retningslinjer.